Social Transformation

Sentinel

Established: 2020  |  Published: Quarterly

Editorial Board

Editor-in-Chief: Viktor Pushkar
Social Transformation Group, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219606673
e-mail: pushkarua@gmail.com

Associate Scientific Editor: Yuriy Kostyuchenko
Social Transformation Group, Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
https://orcid.org/0000-0001-5916-5916
e-mail: yuiry.v.kostyuchenko@gmail.com

Technical Editor: Olga Malysheva
Social Transformation Group, Kyiv, Ukraine,
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219607371
e-mail: obmalysheva@gmail.com

Description

Social Transformation Sentinel is a quarterly publication presented as a quarterly current affairs/opinion journal of crisis anthropology, social psychology, culture, politics and conflicts. Social Transformation Sentinel makes it easier to understand complex global issues in varied multi-level local context, while remaining independent and impartial.

Social Transformation Sentinel is published by the Social Transformation Group, an independent analytical group supporting the interdisciplinary and cross-sectoral research in the field of social and cultural anthropology and social psychology, intend to form sustainable feedbacks and individualized response to crisis threats in dynamic social environments.

Topics Covered

  • Crisis Anthropology
  • Social Anthropology
  • Political Sciences
  • Identity & Conflicts
  • Data Sciences: Big Data, Complex &
  • Multi-Agent Systems
  • Communications, Crisis Response and Management
  • Social Engineering
  • Behavior Studies
  • Terrorism & Cyberterrorism

Mission and Scope

We aim to disseminate knowledge and to increase awareness among our audience to make more informed decisions and to make more utilizable the resources required to take action.

Our audience is varied social groups and communities under current transformations with deep post-imperial traumas, so highly vulnerable toward conflicts and violence. Social Transformation  Sentinelpublishing text in Ukrainian, English, and Russian.

Privacy Policy

Social Transformation Sentinel will always treat customers’ and users’ personal data with the utmost respect. Any information you share with us will be kept safe and will only be used to provide the bes possible service – we will never sell or otherwise trade your personal data with any other organizations.

2022

Volume 3 (2022), Issue 2 (Apr-June)

Article 0. Editorial | Від редакції.

Війна є одним з найрадикальніших шляхів соціальних трансформацій, вона швидко і докорінно змінює суспільства.

В деяких випадках викликані війною соціальні трансформації призводять до потужної, і іноді незворотної соціальної деградації, наприклад, коли переважно замкнені спільноти обирають за найпростіший шлях адаптації до екстремальних кризових навантажень формування «кола насильства». Тоді не тільки всі соціальні відносини і соціальні комунікації, але і сама структура і функціонал спільнот зазнають спотворень і починають працювати лише і виключно на відтворення поведінкової моделі насильства, зазвичай, в найархаїчніших формах. Швидкий і драматичний занепад державних інституцій, архаїзація інституцій соціальних, кластеризація і радикалізація – це те, що за таких умов ми можемо спостерігати в регіонах, спотворених війною, наприклад, в деяких країнах Центральної Азії та Середнього Сходу.

Війна є потужним викликом, викликом політичним, економічним, технологічним, цивільним і соціальним. І щоб адекватно відповісти на цей комплекс взаємопов’язаних викликів, суспільству треба бути не лише поінформованим, але і озброєним адекватним сучасним методичним апаратом, що дозволяє аналізувати інформацію і ухвалювати продуктивні колективні рішення.

Сьогодні науковці Social Transformation Group бачать свою місію в інформуванні суспільства щодо поточних змін, небезпек і ризиків. Ми сприяємо формуванню нового суспільного дискурсу, актуальних репрезентацій реальності, базованих на ґрунтовних, доказових судженнях, що підлягають раціональному аналізу. Ми не можемо зупинити інформаційну навалу псевдо-експертних висловлювань, які лише дезорієнтують суспільство. Але можемо запропонувати міждисциплінарний науковий підхід до ряду важливих проблем, що спирається на наше локальне знання та досвід у поєднанні із визнаними в світі теоріями.

Ми здатні докластись до найшвидшої розробки відповідного методичного інструментарію для аналізу викликаних війною соціальних трансформацій, мінімізації відповідних загроз та ризиків.

Редакція Social Transformation Sentinel

Volume 3 (2022), Issue 1 (Jun-Mar)

Article 0. Editorial | Від редакції.

Шановні друзі і колеги! Починаючи з 2014 всі ми, різними засобами і у різні способи досліджували новітні конфлікти і зокрема, поточний етап російсько-української війни, зокрема, конфлікт на Донбасі. Ми розробили відповідну методологію, набори методик, засоби і інструменти, сформували дослідницькі мережі для вивчення кризових соціальних явищ і процесів, спрямованих на визначення рушіїв насильницької поведінки, радикалізму і агресії. Багато сил ми доклали до вивчення нелюдського експерименту з ворожого соціального конструювання під назвами «ДНР» та «ЛНР», що його було реалізовано на тимчасово окупованих територіях за-для відпрацювання інструментів пропаганди, мобілізації і ескалації війни.

Наші дослідники також вивчали досвід інших конфліктів та кризових зон, зокрема, в Сирії, Афганістані, Іраку, Ірані, Ємені, Лівії, Індонезії тощо.

Тепер, коли війна набула іншого, набагато більш інтенсивного вигляду, прийшов час підбити деякі підсумки наших дослідів і оприлюднити раніше не опубліковані матеріали. Бо вони дають змогу зрозуміти деталі того, як було сформовано необхідні передумови повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022, як «гібридні» війни перетворюються на «звичайні». Саме про це йдеться в цьому номері нашого журналу.

З повагою,
Редакційна колегія Social Transformation Sentinel

2021

Volume 2 (2021), Issue 3-4 (July-Dec)

Article 0. Editorial | Від редакції. Звернення редакції «Social Transformation Sentinel» з приводу річниці видання журналу

Social Transformation Group
STG: Social Transformations Sentinel

Звернення редакції «Social Transformation Sentinel» з приводу річниці видання журналу

Редакція міждисциплінарного науково-популярного журналу «Social Transformation Sentinel» вітає своїх читачів, співробітників, авторів та всіх небайдужих до нашої діяльності з річницею журналу, прийдешніми святами та бажає всім цікавого і плідного нового року.

Користуючись нагодою, редакція запрошує до співпраці авторів – усіх, хто цікавиться питаннями соціальних наук: громадських активістів, журналістів, письменників, науковців, - які готові поділитися своєю думкою.

Ми будемо раді побачити ґрунтовні аналітичні думки з приводу поточних і минулих подій, описи досліджень, огляди та анонси цікавих книжок і статей, дискусійні матеріали, а також ми розглянемо можливість публікації мистецьких матеріалів, які віддзеркалюють соціальний контекст.

Volume 2 (2021), Issue 2 (Apr-Jun). Special issue: Taliban

Article 1. Римоване насильство: Антологія поезії талібів в контексті сприйняття війни радикальними насильницькими рухами

Юрій Костюченко
Social Transformation Group, Київ, Україна, yuriy.v.kostyuchenko@gmail.com

Римоване насильство: Антологія поезії талібів в контексті сприйняття війни радикальними насильницькими рухами.

У статті розглядаються поезії радикального насильницького руху Талібан як культурні маркери соціальних трансформацій радикальних спільнот у кризовому суспільстві. Пропонується короткий контекстний аналіз та порівняльний огляд практик, пов'язаних з насильницькою поведінкою радикальних рухів ІД та «руского міру». Зроблено висновок щодо виявленої еволюції радикалізації та суспільної потреби у мирі у значно деградованому та деінституціоналізованому суспільстві під впливом потужних кризових трансформацій, а також щодо гетерогенізації аналізованої радикальної спільноти.

 

Yuriy V. Kostyuchenko
Social Transformation Group, Kyiv, Ukraine, yuriy.v.kostyuchenko@gmail.com

Rhymed Violence: An anthology of Taliban poetry in the context of perceptions of warfare by radical violent movements.

Abstract

he paper considers the poetry of the Taliban radical violent movement as cultural markers of social transformations of radical communities in a crisis society. A brief context analysis and comparative overview of practices related to violent behavior of radical movements IS and “Russian world” is offered. It is concluded that the evolution of radicalization and a social demand for peace in a significantly degraded and deinstitutionalized society under the influence of powerful crisis transformations is detected, as well as the heterogenization of the analyzed radical community..

 

Keywords

conflict, sociocultural practices, poetry, cultural markers, behavior, social transformation, peace process

 

Volume 2 (2021), Issue 1 (Jan-Mar)

Article 0. Editorial | Від редакції. Про український соціальний ландшафт: експертна думка

Від редакції/strong>
Social Transformation Group, Київ, Україна

Про український соціальний ландшафт: експертна думка

статті розглянуто вплив соціальних і цивільних процесів, а також соціальних комунікацій в умовах глобальних соціальних трансформацій на політичні процеси в українському суспільстві в період 2014-2020 в контексті пострадянських та посткомуністичних процесів. Зроблено висновок щодо того, що сьогодні в українському суспільстві спостерігаються регіональні та локальні прояви глобальних трансформаційних процесів: соціальна кластеризація з ускладненням структури спільнот та їхніх функцій, збільшення різноманітності інструментарію соціальних комунікацій, ускладнення групової динаміки, зміна соціальних статусів і корозія соціальних, автономізація і конкуренція нормативів, конкуренція локальних ідентичностей, маргіналізація окремих груп і спільнот, що має фокусувати увагу на системних соціальних трансформаціях, які в деяких випадках набувають конфліктної і деструктивної форми, істотно змінюючи традиційні форми соціальності і способи управління, а не на політичних реформах в традиційному сенсі.

 

Editorial
Social Transformation Group, Kyiv, Ukraine

On the Ukrainian social landscape: an expert view

Abstract

The paper considers the influence of social and civil processes, as well as social communications in the context of global social transformations onto political processes in Ukrainian society in the period 2014-2020 in the context of post-Soviet and post-communist processes. It is concluded that today in Ukrainian society there are regional and local manifestations of global transformation processes: social clustering with the complexity of the structure of communities and their functions, increasing the diversity of social communication tools, complicating group dynamics, changing social status and corrosion of social ranks, autonomy and competition of standards and normative, competition of local identities, marginalization of certain groups and communities, which should focus us on the systemic social transformations, which in some cases take conflict and destructive form, significantly changing traditional forms of sociality and management, rather than political reforms in the traditional sense./em>.

 

Keywords

communities, social structure & functions, civil rights, economic freedom, social communications, politics, security & conflicts, identity & behavior, social transformations

 

2020

Volume 1 (2020), Issue 4 (Oct-Dec)

Article 0. Editorial | Від редакції

Віктор Пушкар
головний редактор

 «Social Transformation Sentinel» - це колективне фахове видання, що містить огляд поточних справ та аналітику в галузі кризової антропології, соціальної психології, культури, політики та конфліктів.

«Social Transformation Sentinel» спрямований на полегшення розуміння глобальних проблем, які по-різному проявляються у місцевому контексті. Ми закликаємо авторів дотримуватися популярної форми викладення матеріалу, не зловживати складними термінами, орієнтуватися на якомога ширшу аудиторію.